محصولات صنعت کاران متحد

دستگاه تفت کانتینیوس خشکبار SKM-201

جزئیات بیشتر

دستگاه نوار سردکن کانتیوس خشکبار SKM-202

جزئیات بیشتر

دستگاه طعم پاش پیوسته خشکبار SKM-203

جزئیات بیشتر

دستگاه تفت و شورکن خشکبار SKM-204

جزئیات بیشتر

دستگاه سرند جلو خشکبار SKM-205

جزئیات بیشتر

دستگاه بالا بر نمک خشکبار SKM-206

جزئیات بیشتر

دستگاه میکسر طعم (لووک) ایستاده خشکبار SKM-207

جزئیات بیشتر

دستگاه میکسر طعم (لووک) کوچک خشکبار SKM-208

جزئیات بیشتر

دستگاه خشک کن با باد گرم خشکبار SKM-209

جزئیات بیشتر

Z دستگاه بالا بر SKM-210

جزئیات بیشتر

دستگاه دستگاه بسته بندی 4 توزین خشکبار SKM-1202

جزئیات بیشتر