صنعت کاران شما را به بازدید از نمایشگاه دائمی صنایع غذایی دعوت می نماید. اطلاعات بیشتر همه روزه 8-18

ششمین نمایشگاه خشکبار، گیاهان داروئی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته