ششمین نمایشگاه خشکبار، گیاهان داروئی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته