شرکت صنعت کاران متحد سازنده تخصصی خطوط فرآوری و بسته بندی خرما در سال 1398 یک واحد تولیدی در زمینه فرآوری و بسته بندی خرما را در شهرستان حاجی آباد بندرعباس راه اندازی نمود.
این واحد تولیدی با ظرفیت روزانه 5 تن انواع خرماهای خشک و نیمه خشک را در کارتن های 10 کیلویی بسته بندی و روانه بازار مصرف می کند.

موقعیت شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان
فعالیت های انجام شده راه اندازی خط فرآوری و بسته بندی خرما
تاریخ سال 1398