سورتینگ خرما و زیتون

سورتینگ SKM-۵۰۱

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات مرتبط با خرما و سایر محصولات مرتبط دستگاه سورتینگ خرما می باشد. از آنجایی...

سورتینگ SKM-۹۳۴

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات مرتبط با سبزیجات و میوه جات و سایر محصولات مرتبط دستگاه سورتینگ زیتون می ...