مخزن پس آب سه جداره

مخزن پس آب سه جداره جهت نگهداری پس آب حاصل از تولید قند مورد استفاده قرار می گیرد.سیستم مخزن پس آب بنابر ظرفیت مد نظر از دیواره های سه جداره ساخته می شوند.

مخزن پس آب سه جداره در خط تولید قند پختی مورد استفاده قرار میگیرد.

 مخزن پس آب سه جداره