دستگاه هلیس انتقال

دستگاه هلیس انتقال جهت انتقال شکر به شربت سازها می باشد.دستگاه هلیس انتقال مجهز به سیستم شوتینگ تغذیه می باشد.انتقال شکر با این سیستم و دستگاه صورت می پذیرد.دستگاه هلیس انتقال در خط تولید قند پختی استفاده می گردد.

دستگاه هلیس انتقال