دستگاه مالاکسور

دستگاه مالاکسور سه جداره تمام استيل جهت پر کردن قالبهای نصب شده مالاکسور می باشد.دستگاه مالاکسور روی پلتفرم با پلکان و نرده کشی قسمت انتهایی به صورت مخروط برای سهولت و سرعت مالاکسور جهت همزنی در تخلیه مجهز به همزن با پره های لنگری و استنلس استیل ، دستگاه که از نزدیک کف در حرکت می باشد .دستگاه مخزن تا تخلیه کامل از سرد و سفت شدن قند جلوگیری می کند.دستگاه مالاکسور دارای مخزن ذخیره نیز می باشد.

دستگاه مالاکسور