دستگاه فیلتر پرس

دستگاه فیلتر پرس با صایهای آلومینیومی به صورت دو مرحله ای با فیلتر پرس صورت می پذیرد.دستگاه فیلتر پرس جهت گرفتن جرم و نخهای احتمالی موجود در شربت ، مجهز به درب لولایی عملیات پرس را انجام میدهد.

دستگاه فیلتر مجهز به درب لولایی با بست مخصوص این دستگاه فیلتر می باشد.دستگاه فیلتر پرس طوری که به راحتی درب قابل باز شدن بوده و شستشوی صافی و یا تعویض دستگاه فیلتر میسر می باشد.دستگاه فیلتر پرس از جنس بدنه ی داخلی چدنی می باشد.

دستگاه فیلتر پرس