دستگاه سانتریفیوژ

   دستگاه سانتریفیوژ سیستمی می باشد که نیروی گریز از مرکز ایجاد می نماید.علت ایجاد نیروی گریز از مرکز در قسمت سانتریفیوژ جداسازی ذرات و کریستال شکر از مایعات غیر آن می باشد.این نیرو در دستگاه سانتریفیوژ توسط الکتروموتور صورت می پذیرد.

سانتریفیوژ مورد استفاده در خط تولید قند پختی از یکصدونود و دو قالب قند کله تشکیل شده است.این دستگاه توان دورهای بالا و دور متوسط راداراست.در پروسه تولید قند، بعد از طی فرآیند دستگاه سانتریفیوژ ، قالب های دستگاه شکل قند را به شکر می دهند و قند آماده ورود به مرحله ی خشک شدن میگردد.دستگاه سانتریفیوژ در خط تولید قند کله پختی مورد استفاده قرارمیگیرد.

نحوه ی تولید و پروسه دستگاههای سانتریفیوژ از تکنولوژی خاصی بوده و تعداد قالبهای آن بسته به نوع قند و ظرفیت تولید آن متغیر می باشد . نیروی گریز از مرکز این سیستم باعث دانه بندی و تولید مرحله به مرحله ی کریستالیزاسیون شکر می گردد . نحوه ی دانه بندی منظم و مرتب شکر در قالبهای قند کله و شمشی ، باعث شکل دهی جزیل در محصول قند می گردد .

 دستگاه سانتریفیوژ

از مزایای بزرگ قند کله شمشی به روش پختی نسبت به سایر روشهای تولید ، این مسئله ی حائز اهمیت می باشد که قند کله شمشی به روش پختی دارای طعم و مزه ی بهتر بوده و در زمان مصرف در مدت زمان استاندارد حجم خود را از دست داده و در اصطلاح عامیانه دیر آب می شود .