میز بازرسی اولیه خرما

میز بازرسی اولیه خرما جهت بازرسی اولیه جهت انتقال خرمایخریداریشدهازنخلستانهایکشورتوسطجعبههای خودبهمحلخطوط سورت و بسته بندی خرمای کارخانه میباشد.درکارخانهابتداخرمایخریداریشدهرابااستفادهازحرکتلرزشیارتعاشی نقالهمتحرک،جهت حذفضایعاتونخالههایدورریزموجود،غربال مینمایندکهاینضایعاتهمراهباسایرخرماهای نامطلوبکهازبخشهایبعدیفرآیندبدستمیآیند بعنواندورریزکارخانهمحسوبمیشود . بهموازات اینعمل،جعبههایتخلیهشدهخرمایخریداریشده شستشودادهشدهتاکاملاًتمیزشوندومجدداًازآنها جهتپرکردنخرمایمطلوبوعاریازهرگونه ضایعاتویاخرماینامطلوب،استفادهمینمایند.

میز بازرسی اولیه خرما


مدل دستگاه

SKMKH 15

طول دستگاه:

3.28متر

عرض دستگاه:

1.7متر

ارتفاع دستگاه :

1.1متر