دستگاه نوارنقاله دستچین چشمی

 دستگاه نوارنقاله دستچین چشمی

مناسب برای جداسازی مواد شکل حبوبات که حبوبات نیستند به وسیله تست چشمی

دارای سیستم کنترل سرعت با نوار PVC مخصوص مواد غذایی