دستگاه سلفون کش SKM 6090

جهت بسته بندی و سلفون روکشی بسته در ابعاد مختلف به کار می رود.