دستگاه بلانچر SKM6450

دستگاه بلانچر

دستگاه بلانچر مناسب جهت شتشوی میوه و سبزیحات می باشد.