دستگاه بسته گیر SKM6470

جهت کنترل بسته های سنگین در مسیر انتقال می باشد.