تانک ذخیره روغن

تانک ذخیره تولید شده توسط صنعت کاران متحد  مناسب برای ذخیره می باشد.

 

جهت مشاهده تصاویر کلی و ارائه توضیحات کامل تر به وب سایت جدید صنعت کاران متحد وارد شوید