تانک ذخیره روغن

تانک ذخیره تولید شده توسط صنعت کاران متحد  مناسب برای ذخیره می باشد.