لوح تقدیر و افتخارت صنعت کارن متحد

شرکت صنعت کارن متحد موفق به اخذ  تقدیرنامه های متعدوگوناگون، لوح های سپاس، گواهی ثبت اختراع و دارای گواهینامه کنترل کیفیت از niscert می باشد.