محصولات صنعت کاران متحد

دستگاه بسته بندی مولتی هد 14 توزین SKM-1102

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی چهارطرف دوخت 10 توزین SKM-1103

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت 14 توزین SKM-1104

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته 4 طرف دوخت پودری SKM-1105

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی مولتی هد 10 توزین SKM-1101

جزئیات بیشتر